SMĚRNICE COVID-19 UPRAVUJÍCÍ POVINNOSTI OSOB VSTUPUJÍCÍCH DO DRFG ARENY

SMĚRNICE COVID-19 UPRAVUJÍCÍ POVINNOSTI OSOB VSTUPUJÍCÍCH DO DRFG ARENY

KOMETA GROUP, a.s., se sídlem Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno, IČO: 262 96 195, a KOMETA GROUP, spolek, se sídlem Křídlovická 34, Staré Brno, 603 00 Brno, IČO: 449 90 014 (dále společně jen ,,provozovatel“) jako provozovatel DRFG areny v souvislosti s prevencí šíření Covid-19 stanoví následující pravidla chování pro osoby vstupující do areálu DRFG areny.

Každá osoba vstupující do areálu DRFG areny a po celou dobu pobytu v areálu DRFG areny:
– má vstup zakázán, pokud vykazuje známky nemoci (zejména zvýšenou teplotu, kašel), nebo pokud přišla do styku s osobou vykazující známky nemoci nebo s nakaženou osobou – POKUD NEJSTE ZDRAVÍ, NECHOĎTE NA HOKEJ, ZŮSTAŇTE DOMA,
– může vstoupit a pobývat zde pouze s ochranou úst a nosu, která brání šíření kapének (rouška, respirátor, šátek) – to neplatí zejména pro děti do 2 let věku, komentátory přenosu utkání v průběhu přenosu, hráče na ledové ploše,
– je povinna si vydezinfikovat ruce při vstupu do areálu a poté po jakémkoliv jejich znečištění,
– je povinna respektovat pokyny a naváděcí systém pořadatele pouze do sektoru, do kterého má zakoupenou vstupenku, je povinna dodržovat odstup alespoň 4 m od osob v sousedním sektoru a má zakázáno vstupovat do jakéhokoli jiného sektoru a jiných prostor DRFG areny,
– je povinna sedět/stát pouze na jí vyhrazeném místě dle zakoupené vstupenky,
– je povinna dodržovat dostatečný odstup (2 m) od ostatních osob a omezit kontakt s ostatními osobami,
– občerstvení kupovat a konzumovat pouze ve venkovních prostorech přiléhajících k sektoru, do kterého má zakoupenou vstupenku, a dodržovat při tom dostatečný odstup od ostatních osob.

Provozovatel, resp. pořadatelská nebo bezpečnostní služba jsou oprávněni provést kontrolu zdravotního stavu každé osoby vstupující do areálu DRFG areny (vizuálně a měřením teploty) a zakázat mu vstup do haly, pokud budou mít pochybnosti o jeho zdravotním stavu, zejména naměří-li teplotu 37°C nebo vyšší. V případě naměření zvýšené teploty provozovatel dotčené osobě, jíž neumožní vstup do DRFG areny, vrátí uhrazené vstupné.
Každá osoba vstupující do areálu DRFG areny se současně zavazuje dodržovat návštěvní řád DRFG areny a v případě nedodržení pravidel provozovatel, resp. pořadatelská nebo bezpečností služba jsou oprávněni přijmout příslušná sankční opatření v souladu s návštěvním řádem.

Porušením kteréhokoli z výše uvedených pravidel se návštěvník vystavuje možnosti trestního stíhání ze strany příslušných orgánů činných v trestním řízení pro podezření ze spáchání trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci podle § 152 nebo § 153 trestního zákoníku.